homemailmapaUlubione

Informacje o projekcie

2009-01-26 15:47:02 · administrator ·

Cele projektu

 

Projekt „Podkarpacki Portal Pracy” powstał w odpowiedzi na problemy wynikające z niskiego poziomu upowszechnienia usług rynku pracy w województwie podkarpackim oraz postulaty zgłaszane przez funkcjonujące w regionie instytucje rynku pracy.
 

Cel główny projektu stanowi zapewnienie osobom pozostającym bez zatrudnienia całościowej i łatwo dostępnej informacji o usługach rynku pracy na poziomie regionalnym i powiatowym.
 

Cele szczegółowe projektu to:

 • stworzenie katalogu instytucji rynku pracy oraz usług rynku pracy województwa podkarpackiego w przekroju terytorialnym oraz rodzajowym;
 • diagnoza potencjału instytucji rynku pracy funkcjonujących we wszystkich powiatach Podkarpacia;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami rynku pracy województwa;
 • weryfikacja jakości usług oferowanych przez poszczególne podkarpackie instytucje rynku pracy;
 • umożliwienie przedstawienia i rozpowszechnienia oferty zatrudnieniowej zgłaszanej przez pracodawców;
 • upowszechnianie aktualnych informacji dotyczących regionalnego rynku pracy oraz
 • upowszechnianie informacji przydatnych poszukującym pracy mieszkańcom Podkarpacia w procesie podjęcia lub zmiany zatrudnienia.

Projekt realizuje politykę społeczeństwa informacyjnego oraz umożliwia doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych. Podkarpacki Portal Pracy na którym gromadzone i udostępniane będą dane, stanowić będzie narzędzie informatyczne, wykorzystujące sieciowe formy przekazu.

 

Działania podejmowane w projekcie

Prace w projekcie dzielą się na cztery główne etapy.

 

Etap I – przygotowawczy

Etap I zakłada działania organizacyjne mające na celu m.in. opracowanie adresowych baz danych na potrzeby projektu, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie spotkań wprowadzających, pozwalających przedstawić ideę projektu lokalnym i regionalnym decydentom województwa podkarpackiego.

 

Etap II – diagnostyczno–analityczny

Drugi etap projektu przebiegać będzie dwutorowo. Z jednej strony obejmie działania ukierunkowane na uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej instytucji rynku pracy (zarówno publicznych jak i niepublicznych) funkcjonujących we wszystkich powiatach województwa i w tym przypadku przeprowadzone zostaną:

 • analiza danych zastanych podkarpackich, powiatowych rynków pracy pod kątem działalności instytucji rynku pracy i oferowanych przez nie usług oraz
 • indywidualne wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami rynku pracy i przedstawicielami wybranych podkarpackich instytucji rynku pracy.
   

W efekcie wskazanych wyżej działań opracowanych zostanie 21 raportów syntezujących pozyskane informacje i opisujących funkcjonowanie instytucji rynku pracy w każdym z powiatów województwa podkarpackiego.
Z kolei z drugiej strony, w ramach tego etapu, toczyć będą się prace nad:

 • informatycznym procesem konstruowania portalu internetowego, którego celem będzie udostępnianie całościowej informacji uzyskanej w projekcie;
 • stworzeniem bazy pośrednictwa pracy (obejmującej instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, agencje zatrudnienia czy portale internetowe prezentujące oferty pracy);
 • opracowaniem kompleksowego zbioru informacji, artykułów, porad i wskazówek odnoszących się do szeroko pojętego zagadnienia poruszania się po rynku pracy i skierowanego do osób pozostających bez/poszukujących zatrudnienia.
   

Etap III – budowa powiatowych systemów informacji o usługach i instrumentach rynku pracy

Etap ten zakłada włączenie w tok prac projektowych instytucji rynku pracy działających w regionie oraz uzyskanie od nich kompleksowej informacji nt. spektrum usług rynku pracy jakie dostępne są w poszczególnych powiatach Podkarpacia. W tym celu, jako punkt wyjścia, przeprowadzony zostanie cykl 21 warsztatów powiatowych z przedstawicielami wspomnianych instytucji. Tematyka spotkań będzie koncentrować się głównie na przybliżeniu uczestnikom idei i celu projektu, umożliwieniu wymiany doświadczeń oraz formułowaniu oczekiwań dotyczących funkcjonowania portalu i dalszej współpracy. Kolejny krok projektu stanowić będą działania ukierunkowane na zgromadzenie i systematyzację danych na temat konkretnych ofert i instrumentów rynku pracy dostępnych w każdym z powiatów regionu.

 

Etap IV – uruchomienie, upowszechnienie i promocja portalu internetowego

Wraz z rozpoczęciem czwartego etapu projektu uruchomione zostanie narzędzie internetowe w formie Podkarpackiego Portalu Pracy. W związku z charakterem projektu, o sukcesie którego stanowić będzie rozpoznawalność i stopień upowszechnienia wspomnianego narzędzia, na całość zagadnień związanych z promocją Podkarpackiego Portalu Pracy położony został bardzo duży nacisk. Działania o charakterze informacyjno – promocyjnym zostały zdywersyfikowane i dostosowane do potrzeb głównych adresatów projektu, a więc pozostających bez/poszukujących zatrudnienia mieszkańców województwa podkarpackiego. W związku z rozproszeniem tak zdefiniowanego odbiorcy, projekt zakłada wykorzystanie szeregu różnorodnych środków przekazu oraz metod dotarcia do wskazanej grupy m.in. poprzez dystrybucję ulotek i plakatów projektowych, reklamę prasową, radiową i telewizyjną oraz promocję portalu podczas lokalnych/regionalnych wydarzeń i imprez kulturalnych. Ponadto, w projekcie przewidziano organizację regionalnej konferencji prezentującej jego wyniki reprezentantom lokalnych i regionalnych władz oraz subregionalne warsztaty, podczas których przedstawiciele instytucji rynku pracy zdobędą wiedzę na temat możliwości indywidualnego aktualizowania swoich ofert prezentowanych na portalu.

 

Efekt realizacji projektu

 

Efektem realizacji projektu będzie narzędzie informatyczne w formie ogólnodostępnego, regionalnego portalu internetowego, przedstawiające w przystępnej formie informacje dotyczące podkarpackich usług rynku pracy i oferujących je instytucji (zarówno w skali powiatu, jak i regionu). Gwarancję łatwego dostępu do poszukiwanych przez użytkowników portalu informacji stanowić będzie zastosowanie wyszukiwarki, która w bazie instytucji rynku pracy lub proponowanych przez nie usług pozwoli w sposób szybki i prosty odnaleźć informacje, spełniające wskazane przez użytkownika kryteria. Ponadto, Podkarpacki Portal Pracy zawierać będzie dział przedstawiający aktualności związane z sytuacją i wydarzeniami regionalnego rynku pracy, forum dyskusyjne skierowane do instytucji rynku pracy oraz dział umożliwiający dostęp do ofert pracy poprzez bazę pośrednictwa pracy (linki do stron publicznych służb zatrudnienia, agencji zatrudnienia oraz portali skupiających oferty pracy), pozwalający równocześnie na zamieszczanie na portalu przez pracodawców aktualnych ofert zatrudnienia. Dodatkowy element stanowić będzie sekcja skupiająca zbiór informacji, porad i wskazówek odnoszących się do zagadnień szeroko pojętego poruszania się po rynku pracy takich jak m.in.: umiejętność konstruowania cv i listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, prawa i obowiązki pracownicze czy prawo pracy.

Podkarpacki Portal Pracy będzie narzędziem interaktywnym, pozwalającym na bezpośredni kontakt z odwiedzającymi stronę projektu w sposób dwutorowy:

 • przez ankietę on–line pozwalającą na analizę funkcjonowania, a następnie usprawnianie portalu oraz
 • przez możliwość zamieszczania przez użytkowników komentarzy/opinii na temat konkretnych usług rynku pracy, których byli odbiorcami.
   

Ponadto, w ramach portalu możliwe będzie zapoznanie się z informacjami na temat projektu oraz jego wynikami m.in. w postaci raportów z diagnozy sytuacji instytucji rynku pracy w każdym z powiatów regionu.

 

Wartość dodana projektu

 

 • Upowszechnienie nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych wśród mieszkańców regionu.
 • Określenie poziomu natężenia poszczególnych usług rynku pracy według powiatów Podkarpacia.
 • Rozwój współpracy między regionalnymi instytucjami rynku pracy oraz dialogu społecznego na rzecz rozwoju podkarpackiego rynku pracy.
 • Wzrost jakości działania podkarpackich instytucji rynku pracy.
 • Rekomendacje pozwalające podkarpackim instytucjom rynku pracy modyfikować swoją ofertę.

 

Zarys harmonogramu prac w projekcie

 

Etapy i główne zadania

Termin realizacji

Etap I – przygotowawczy

sierpień – listopad 2008 r.

Etap II – diagnostyczno – analityczny

wrzesień 2008 – kwiecień 2009

Prace nad informatycznym procesem tworzenia portalu internetowego

wrzesień 2008 – kwiecień 2009

Analiza danych zastanych - sytuacja powiatowych rynków pracy pod kątem działalności instytucji rynku pracy

wrzesień – listopad 2008

Wywiady indywidualne z ekspertami rynku pracy

październik – listopad 2008

Wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji rynku pracy

grudzień 2008 – marzec 2009

Raporty podsumowujące działalność instytucji rynku pracy w poszczególnych powiatach

kwiecień 2009

Tworzenie bazy pośrednictwa pracy

luty – kwiecień 2009

Tworzenie zespołu informacji - porad z zakresu poruszania się po rynku pracy

luty – kwiecień 2009

Etap III – budowa powiatowych systemów informacji o usługach i instrumentach rynku pracy

kwiecień – sierpień 2009

Warsztaty z udziałem instytucji rynku pracy w poszczególnych powiatach

kwiecień – lipiec 2009

Zbieranie i systematyzacja danych nt. usług rynku pracy

czerwiec – sierpień 2009

Etap IV – uruchomienie, upowszechnienie i promocja Podkarpackiego Portalu Pracy

kwiecień 2009 – luty 2010

 

Zespół projektowy

 

 1. Kierownik projektu: Magdalena Widuch
 2. Koordynator regionalny projektu: Kornelia Szpunar
 3. Ekspert kluczowy: Cezary Ulasiński
 4. Eksperci: Dagmara Bieńkowska, Justyna Szymańska
 5. Asystenci projektu: Izabela Babula, Hanna Strzałkowska
 6. Asystenci projektu w terenie: Anna Banaś, Marcin Flis, Agata Michońska, Joanna Oleniacz - Pietryka, Natalia Pyzikiewicz

 

 

„Podkarpacki Portal Pracy” to projekt realizowany przez Centrum Doradztwa Strategicznego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wpisuje się w Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 i realizowany jest w oparciu o umowę zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl