homemailmapaUlubione

Ważny temat » Pobudź firmę do życia - Pakiet Pomocy Antykryzysowej PO KL

2010-01-18 09:11:40 · CDS ·

- Celem Pakietu zaproponowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest łagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego. W tym trudnym czasie chcemy przypominać przedsiębiorcom, że inwestycja w kapitał ludzki zawsze jest opłacalna - powiedział wiceminister Jarosław Pawłowski inaugurując kampanię informacyjno–promocyjną Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Kapitał Ludzki pod nazwą „Pobudź firmę do życia".

Głównym zadaniem kampanii jest popularyzacja wśród przedsiębiorców działań podejmowanych przez resort w formie Pakietu Pomocy Antykryzysowej. Zaproponowane w jego ramach rozwiązania umożliwiają szybsze i skuteczniejsze reagowanie na niekorzystne zmiany na rynku pracy w Polsce i obejmują:


 

 • zmianę zasad udzielania pomocy publicznej
 • szybkie reagowanie
 • szybką ścieżkę
 • poszerzanie kwalifikacji
 • pełne wsparcie

Projekt „Pobudź firmę do życia” obejmie reklamy w prasie oraz telewizji i będzie realizowany przy współpracy PKPP Lewiatan oraz Związków Zawodowych.

Najważniejsze mechanizmy zawarte w pakiecie antykryzysowym to:
 

 1. Zmiana zasad udzielania pomocy publicznej – ułatwienie zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami spowolnienia gospodarczego
 2. Procedura przyśpieszonego wyboru projektów „szybka ścieżka” – czas oceny wniosków o dofinansowanie projektu został skrócony do 30 dni
 3. Pakiety tzw. „szybkiego reagowania” w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego
 4. Specjalistyczne studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane nawet w 100%
 5. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) oraz motywacyjne
 6. Dotacje na założenie własnej firmy – wsparcie wysokości 40 tys. PLN


Realizacja pakietu antykryzysowego PO KL:


 

 1. 29 829 osoby, w tym 10 507 kobiet otrzymało środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 2. W 9 województwach stosowana jest procedura przyśpieszonego wyboru projektów „szybka ścieżka”.
 3. W 8 województwach zwiększono wartość projektów. Łącznie aneksowanych zostało 46 umów. Ich wartość została zwiększona łącznie o 53 mln zł. Zakłada się, że dzięki temu środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma dodatkowo 1137 osób.
 4. W 14 województwach zostały ogłoszone konkursy przewidujące realizację nowych form wsparcia: dodatków relokacyjnych lub/i motywacyjnych lub/i wypłatę środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 5. W 2009 r. w 13 województwach zwiększono środki na konkursy przeprowadzane w kluczowych obszarach z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego.
 6.  W województwie dolnośląskim rozpoczęto realizację systemowego projektu „szybkiego reagowania”
 7. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała realizację od III kw. 2009 do końca grudnia 2013 r. projektu szybkiego reagowania przewidującego monitoring branż gospodarki i wspieranie doradczo szkoleniowe pracowników z najbardziej zagrożonych branż.
 8. Prace związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej są obecnie na końcowym etapie.


Działania planowane w 2010 roku:


W 2010 r. działania o charakterze antykryzysowym zostaną zintensyfikowane. We wszystkich województwach przewidziano ogłoszenie konkursów zawierających nowe formy wsparcia o charakterze antykryzysowym:


 

 • w 15 województwach ogłoszone zostaną konkursy w Poddziałaniu 6.1.1 przewidujące dodatki relokacyjne (w opolskim w IV kw 2009). Konkurs w Poddziałaniu 6.1.1 nie zostanie ogłoszony w podkarpackim. Łączna alokacja na konkursy wynosi 288 mln zł,
 • 15 województw ogłosi konkursy w Działaniu 6.2, poza opolskim, w którym przewidziano projekt systemowy. Łączna alokacja na konkursy - 590,9 mln zł,
 • 14 województw ogłosi konkursy w 8.1.2 (poza lubelskim i pomorskim, w których zaplanowano ISR systemowy), zawierające nowe formy wsparcia (dodatki, działalność gospodarczą). Łączna alokacja 290,9 mln zł (kwota nie zawiera wartości projektów systemowych ISR),
 • 9 województw ogłosi typowe konkursy outplacementowe (kujawsko-pomorskie; łódzkie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie) - przybliżona łączna alokacja 191,3 mln zł,
 • 6 województw rozpocznie (lubelskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) i 1 będzie kontynuować (dolnośląskie) systemowe projekty ISR - łączna wartość 68,9 mln zł (zgodnie z rezultatami wsparcie otrzyma około 3500 osób).

Ponadto instytucje odpowiedzialne za wyłanianie projektów przewidziały dodatkowe kryteria wyboru projektów, przyczyniające się do kierowania wsparcia do grup najbardziej naraŜonych na negatywne skutki spowolnienia gospodarczego dotyczące:

 • zapewnienia kompleksowości wsparcia,
 • realizacji projektu w partnerstwie z przedsiębiorcą, którego pracownicy są zagrożeni zwolnieniem,
 • wskazania konkretnych branż, które są zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi.


Działania podejmowane w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oprócz pakietu antykryzysowego PO KL wspiera pracowników przedsiębiorców przechodzących procesy restrukturyzacyjne za pośrednictwem środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Zadaniem EFG jest wspieranie działań o charakterze interwencyjnym, w przypadku zaistnienia w państwach członkowskich UE masowych zwolnień w przedsiębiorstwach.

22 grudnia 2009 r. Komitet Europejski Rady Ministrów przyjął Procedurę przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Z inicjatywą aplikowania o środki EFG moŜe wystąpić pracodawca, u którego dokonywane są masowe zwolnienia, właściwy terytorialnie wojewódzki urząd pracy lub poszczególne ministerstwa. Całość prac związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego jest koordynowana przez MRR. Szczegółowa procedura jest dostępna na stronie internetowej MRR: www.mrr.gov.pl/efg.


Z tego typu inicjatywą wystąpił juŜ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w reakcji na masowe zwolnienia pracowników w zakładach produkujących w sektorze motoryzacyjnym: SEWS POLSKA Sp. z o.o. oraz Leoni Autokabel Polska S.A. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego celem ubiegania się o współfinansowanie realizacji zindywidualizowanego pakietu usług aktywizacyjnych dla zwalnianych pracowników ze środków EFG.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Pobudz_firme_do_zycia_12012010.aspx

 

Pliki do pobrania:

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl