homemailmapaUlubione

Raporty i analizy

Raporty powstałe w projekcie "Podkarpacki Portal Pracy"
TytułOpis 
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu bieszczadzkiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu brzozowskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu dębickiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu jarosławskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu jasielskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu kolbuszowskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu krośnieńskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu leskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu leżajskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu lubaczowskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu łańcuckiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu mieleckiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu niżańskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu przemyskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu przeworskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu ropczycko - sędziszowskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu rzeszowskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu sanockiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu stalowowolskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu strzyżowskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Sytuacja instytucji rynku pracy powiatu tarnobrzeskiego w kontekście uwarunkowań społeczno - gospodarczychpobierz plik
Raporty powstałe w projekcie "Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego"
TytułOpis 
Raport z badania uczniów szkół ponadgimnazjalnychWyniki badań przeprowadzonych w 2009 r. na próbie ponad 6000 uczniów podkarpackich szkół ponadgimnazjalnych. Badania dotyczyły planów osobistych i zawodowych uczniów w kontekcie migracyjnym.pobierz plik
Raport z badania klientów sieci EuresGłównym celem badania było rozpoznanie kierunków planowanej migracji i motywów osób podejmujących decyzje o wyjeździe. Badania prowadzono nieprzerwanie przez 6 miesięcy, na wyczerpującej próbie klientów sieci EURES podkarpackich Powiatowych Urzedów Pracy.pobierz plik
Raport z badania największych pracodawców województwa podkarpackiegoCelem badania było m.in. rozpoznanie ścieżek mobilności pracowników na terenie woj. podkarpackiego oraz stworzenie katalogu zachęt jakimi dysponują pracodawcy w celu pobierz plik
Raport z badania bezrobotnych mieszkańców woj. podkarpackiegoCel badań stanowiło prześledzenie, w jakim stopniu fakt pozostawania bez pracy determinuje do opuszczenia własnej miejscowości w celach zarobkowych. pobierz plik
Raporty powstałe w wyniku projektu "Indeks Gotowości Rynkowej"
TytułOpis 
Raport z badań instytucji rynku pracyRaport zawiera dogłębną analizę stanu instytucji rynku pracy w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do osób w wieku do 25 lat.pobierz plik
Raport z badań poziomu kształceniaRaport zawiera wyniki analizy poziomu dostosowania kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w województwie podkarpackim do wymogów rynku pracy. Wyniki zaprezentowane są w ujęciu porównawczym.pobierz plik
Jakość kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych województwa podkarpackiegoPrzedmiotowy raport zawiera analizę czynników mających wpływ na jakość kształcenia zawodowego. Jego pierwsza część prezentuje sposoby określania jakości kształcenia w krajach Unii Europejskiej oraz wyznaczniki jakości kształcenia ustawicznego w Polsce. Kolejne rozdziały przedstawiają metodologię oraz wyniki badań nad jakością kształcenia zawodowego w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych województwa podkarpackiego.pobierz plik
Poziom przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracyRaport stanowi analizę czynników mających wpływ na poziom przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy.pobierz plik
Analizy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
TytułOpis 
Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych 2010Głównym celem tych badao była diagnoza trendów rozwojowych zachodzących w województwie podkarpackim w sektorze usług rynkowych i określenie potrzeb w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w sierpniu 2010 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w sierpniu 2010 r.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w czerwcu 2010 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w czerwcu 2010pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj.podkarpackim w lutym 2010 r.Stan i struktura bezrobocia w woj.podkarpackim w lutym 2010 r.pobierz plik
Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego na koniec stycznia 2010 r.Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego na koniec stycznia 2010 r.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w grudniu 2009 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w grudniu 2009 r.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w listopadzie 2009 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w listopadzie 2009 r.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w październiku 2009 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w październiku 2009 r.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim we wrześniu 2009 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim we wrześniu 2009 r.pobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w sierpniu 2009 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w sierpniu 2009 r.pobierz plik
Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w I półroczu 2009 r.Celem opracowania jest pokazanie ogólnych tendencji i zjawisk związanych z bezrobociem w I półroczu 2009 roku, stanowiących podstawę do określania dalszych działań na rzecz promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia przez urzędy pracy jak też pozostałych partnerów działających na rynku pracy.pobierz plik
Raport z badań "Analiza trendów rozwojowych branży budowlanej w woj. podkarpackim"Respondentów pytano m.in. o aktualną sytuację przedsiębiorstw branży budowlanej, a także przewidywane kierunki rozwoju. Celem badania było również poznanie zasobów ludzkich przedsiębiorstw oraz ich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. Badanie realizowano w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku.pobierz plik
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rokPublikacja zawiera diagnozę sytuacji podkarpackiego rynku pracy oraz opracowane w odpowiedzi na zidentyfikowane zagadnienia problemowe kierunki działań.pobierz plik
Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego wg stanu na koniec maja 2009 r.Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach woj. podkarpackiego wg stanu na koniec maja 2009 r.pobierz plik
Analiza sytuacji bezrobotnych w województwie podkarpackim za I półrocze 2008 rokuDokument dotyczy szczegółowej analizy sytuacji bezrbotnych w województwie podkarpackim. Ukazuje grupy znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji w robiciu na poszczególne powiaty.pobierz plik
Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rokpobierz plik
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w kwietniu 2010 r.Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim w kwietniu 2010 r.pobierz plik
Publikacje w ramach projektów EFS
TytułOpis 
„Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka” Publikacja „Mama w pracy - społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka” to efekt rocznej pracy specjalistów łódzkiej firmy HRP i socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacjazostała przygotowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1.: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1.: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.pobierz plik
Analiza podkarpackiego rynku usług szkoleniowychRaport powstał w ramach projektu pobierz plik
Raport z badań "Bezrobotni w szczególnej sytuacji na podkarpackim rynku pracy"Opracowanie powstało w ramach projektu Podkarpacki Monitoring Rynku Pracy i Edukacji finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI (Rynek pracy otwarty dla wszystkich), działania 6.1 (Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie). Przygotowane opracowanie ma charakter raportu z badań, które zostały przeprowadzone w zbiorowości dwóch kategorii bezrobotnych (osób do 25 roku życia i długotrwale bezrobotnych).pobierz plik
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2009Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkichpobierz plik
Inne publikacje i raporty
TytułOpis 
Równość kobiet i mężczyzn - rok 2010Problem kobiet na rynku pracy wynikający z nierówności płci rozpoczyna się już na etapie edukacji. Z danych opublikowanych w raporcie Komisji Europejskiej „Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010”, wynika, że choć więcej kobiet niż mężczyzn kończy studia wyższe (59% absolwentów to kobiety), to wybierane przez nie kierunki kształcenia prowadzą je do sektorów, gdzie wynagrodzenia są relatywnie niskie np. opieka zdrowotna, edukacja. Dodatkowo zajmują w nich mniej odpowiedzialne stanowiska niż mężczyźni.pobierz plik
Zmiana technologiczna na polskim rynku pracyZmiana technologiczna na polskim rynku pracy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Juliana Zawistowskiego. Opracowanie Instytutu Badań Strukturalnych powstałe na zlecenie Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.pobierz plik
Sytuacja psychologiczna osób z niepełnosprawnością na rynku pracyPublikacja jest efektem badawczej części projektu Instytutu Rynku Pracy w Lublinie, która pozwoliła na rozpoznanie i opisanie wzajemnego spostrzegania się przez poszczególnych uczestników rynku pracy (pracownik z niepełnosprawnością, pracownik sprawny i pracodawca) oraz wynikających z tych spostrzeżeń stereotypów jako jednej z głównych przyczyn niepowodzeń w realizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych.pobierz plik
Rynek pracy dla wybranych sektorów gospodarki w województwie podkarpackim w roku 2008 i jego zmiany w latach 2005 - 2007Przedmiotem raportu opracowanego przez Instytut Przedsiębiorczostwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest charakterystyka rynku pracy dla wybranych sektorów w województwie podkarpackim, tj. sektora maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego, medycznego sektora biotechnologicznego, elektronicznego oraz sektora usług dla biznesu.pobierz plik
Elastyczność na rynku pracy - wybór czy koniecznośćRaport opracowany przez KPMG we współpracy z Polska Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest próbą pokazania zjawisk i działań polskich przedsiębiorstw w szerszym ujęciu. Jego przygotowanie zostało poprzedzone obszernym badaniem, w którym uczestniczyło ponad 500 firm.pobierz plik
Rynki pracy na obszarach popegeerowskichRynki pracy na obszarach popegeerowskichpobierz plik
Raport o rynku pracy oraz zasobach ludzkich w regionie PodkarpaciaRaport przygotowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz firmę Advisory Group TEST Human Resources składa się z dwóch części: danych statystycznych dotyczących demografii oraz rynku pracy województwa podkarpackiego, przetworzonych danych pochodzących z wywiadów bezpośrednich przeprowadzonych z inwestorami, a dotyczących oceny rynku i problemów pojawiających się w kontekście zasobów ludzkich.pobierz plik
Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej współpracy, a także głównych obszarów stykuRaport końcowy z badania ewaluacyjnego zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wykonanego przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. oraz SMG/KRC POLAND MEDIA S.A.pobierz plik
Podsumowanie raportu "Polska 2030"Podsumowanie raportu Polska 2030 - efektu prac Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Redaktorem naukowym opracowania jest minister Michał Boni. pobierz plik
Raport z badań WIZERUNEK RZESZOWSKICH URZĘDÓW 2009 r. Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.pobierz plik
Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowegoW instrukcji znaleźć można informacje jak krok po kroku ubiegać się o dofinansowanie spłaty kredytu mieszkaniowego przez osoby bezrobotne.pobierz plik
Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy.Publikacja Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej szeroko opisująca problematykę partnerstwa lokalnego.pobierz plik
Informacja o wynikach kontroli kształcenia osób dorosłych na tle potrzeb rynku pracyRaport z kontroli kształcenia dorosłych na tle potrzeb rynku pracy przeprowadzonej w kwietniu 2009 roku w w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN), oraz 40 publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznegopobierz plik
projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl