homemailmapaUlubione

 Regulamin konta Pracodawcy lub Instytucji rynku pracy na Podkarpackim Portalu Pracy
 

 

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Pracodawcy lub Instytucji rynku pracy, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych na Podkarpackim portalu Pracy.

1. Konta na Podkarpackim Portalu Pracy udostępniane są bezpłatnie przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikiem konta może zostać Pracodawca lub Instytucja rynku pracy – będący osobą fizyczną, osoba prawną lub inna jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Pracodawca / Instytucja rynku pracy uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta na Podkarpackim Portalu Pracy automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez Pracodawcę / Instytucję rynku pracy w formularzu rejestracyjnym. Pracodawca / Instytucja rynku pracy jest wyłącznie odpowiedzialna za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.

5. Administrator Podkarpackiego Portalu Pracy kontroluje dane identyfikacyjne zawarte w formularzu rejestracyjnym. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania zgłoszenia rejestracyjnego Pracodawcy lub Instytucji rynku pracy bez podania przyczyny.

6. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Pracodawcę / Instytucję rynku pracy oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych przez Administratora Podkarpackiego Portalu Pracy w celu świadczenia dostępnych na stronach Portalu usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

7. Poprzez założenie konta Pracodawca / Instytucja rynku pracy otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych na w szczególności obejmujących:

a. zamieszczanie ofert pracy,

b. modyfikowanie/usuwanie zamieszczonych ofert

c. dostęp do bazy cv.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy użyciu interaktywnych narzędzi przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zawierają Regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług publikowane na stronach Podkarpackiego Portalu Pracy, a w szczególności Regulamin pt. "Zasady ogólne zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv Podkarpackiego Portalu Pracy" stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto na Podkarpackim Portalu Pracy, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na zadanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników kont Podkarpackiego Portalu Pracy.

11. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

12. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od CDS.

13. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont.

14. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zapewnia każdemu Pracodawcy / Instytucji rynku pracy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.

15. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Pracodawcy / Instytucji rynku pracy, gdy:

a. Pracodawca / Instytucja rynku pracy wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,

b. nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

16. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn.

17. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.praca-podkarpackie.pl W terminie siedmiu dni od dnia opublikowania Pracodawca / Instytucja rynku pracy może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Pracodawcę / Instytucję rynku pracy wiążącego Centrum Doradztwa Strategicznego s.c i Pracodawcę / Instytucję rynku pracy stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.

18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009 roku.

 

Załącznik nr 1 "Zasady ogólne zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv oraz Bazy beneficjentów Podkarpackiego Portalu Pracy"
 

§1 Wyjaśnienia terminów

Ilekroć w niniejszych Zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

- Zasady ogólne – Zasady ogólne zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv Podkarpackiego Portalu Pracy stanowiące Regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

- Centrum Doradztwa Strategicznego s.c - Centrum Doradztwa Strategicznego s.c D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65 biuro 1004, NIP: 679-26-26-711, REGON: 357161620.

- Pracodawca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do pełnej treści CV umieszczonych w Bazie CV oraz możliwość zamieszczania ofert pracy na Podkarpackim Portalu Pracy

-Instytucja rynku pracy - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do pełnej treści CV umieszczonych w Bazie CV i zgłoszeń zamieszczonych w Bazie beneficjentów oraz możliwość zamieszczania ofert pracy i usług rynku pracy na Podkarpackim Portalu Pracy

- Baza CV - Wydzielone strony Podkarpackiego Portalu Pracy zawierające CV zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w niniejszych Zasad Ogólnych

- Baza beneficjentów - Wydzielone strony Podkarpackiego Portalu Pracy zawierające zgłoszenia chęci skorzystania z ze szkolenia, dotacji lub innej usługi zamieszczone przez Użytkowników nie posiadających indywidualnego konta na Portalu na zasadach określonych w niniejszych Zasad Ogólnych

- Podkarpacki Portal Pracy - Serwis internetowy prowadzony przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c pod aktualnym adresem http://www.praca-podkarpackie.pl oraz każdym, którym Centrum Doradztwa Strategicznego s.c go zastąpi

- CV Curriculum vitae - życiorys Użytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach

- Użytkownik - Autor życiorysu umieszczonego w Bazie CV

- Użytkownik nie posiadający indywidualnego konta na Portalu – Autor zgłoszenia chęci skorzystania z ze szkolenia, dotacji lub innej usługi zamieszczanego w Bazie beneficjentów

- Administrator Portalu - jako podmiot wykonujący obowiązki administratora danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).

 

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Zamieszczanie na Portalu ofert pracy i usług rynku pracy dokonywane jest w oparciu o Regulamin i jest bezpłatne.

2. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia że Pracodawca lub Instytucja rynku pracy dopuszcza się takich działań, jego/jej konto na Podkarpackim Portalu Pracy zostanie zablokowane.

4. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "dalej" /oraz przy pierwszym logowaniu Pracodawca / Instytucja rynku pracy potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał/a się i akceptuje warunki regulaminu.

 

 

§3 Zobowiązania i odpowiedzialność stron
 

 

A. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c zobowiązuje się i jest odpowiedzialny za:

5. Zamieszczenia na Podkarpackim Portalu Pracy oferty pracy lub usługi rynku pracy zgłoszonej przez zarejestrowanego na Portalu Pracodawcę lub Instytucję rynku pracy w ciągu 3 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza Zamieść/edytuj oferty pracy.

6. Kategoryzacja ogłoszenia (zaznaczenie kategorii wyszukiwania w wyszukiwarce ofert pracy oraz w wyszukiwarce usług rynku pracy) dokonywana jest Pracodawcę, Instytucję rynku pracy zgodnie z treścią formularza Zamieść/edytuj oferty pracy oraz Dodaj/edytuj ofertę swojej instytucji.

7. Ochronę adresu mailowego Pracodawcy / Instytucji rynku pracy publikowanego na publicznej stronie www ponosi Pracodawca / Instytucja rynku pracy lub właściciel adresu.

8. CDS zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty pracy lub usługi rynku pracy, bądź dalszej ich publikacji bez podania przyczyny.

 

B. Pracodawca / Instytucja rynku pracy zobowiązuje się i jest odpowiedzialny/a za:

1. Umieszczanie tylko i wyłącznie własnych ofert pracy lub usług rynku pracy zgodnych z profilem użytkownika Podkarpackiego Portalu Pracy oraz zgodnych w formie z pozostałymi ogłoszeniami na Portalu.

2. Wykorzystanie dostępu do Bazy CV tylko i wyłącznie do potrzeb wewnętrznych zarejestrowanego Pracodawcy / Instytucji rynku pracy, przez które należy rozumieć proces rekrutacji nowych pracowników. Dostęp do bazy danych CV oznacza jedną licencję użytkownika bazy danych CV, która umożliwia jednemu, wskazanemu przy rejestracji użytkownikowi bazy danych CV dostęp do bazy danych CV za pomocą jednego hasła tworzonego i nadawanego w procesie rejestracji Pracodawcy lub Instytucji rynku pracy.

3. Nie publikowanie informacji niezgodnych z przeznaczeniem Portalu tematycznego.

4. Jest odpowiedzialny za treść ogłoszeń oraz wszelkie konsekwencje umieszczenia informacji w ogłoszeniu.

5. Ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu użytkownika i hasła oraz powstałych w związku z tym konsekwencji.

6. Pracodawca / Instytucja rynku pracy wyraża zgodę na przestrzeganie przy korzystaniu z usług wszystkich odpowiednich przepisów lokalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym między innymi ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883), przepisów prawa pracy, prywatności danych, dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz własności intelektualnej.

7. Instytucja rynku pracy zobowiązuje się do wykorzystywania dostępu do Bazy beneficjentów tylko i wyłącznie do własnych potrzeb wewnętrznych, przez które należy rozumieć proces rekrutacji beneficjentów usług oferowanych przez Instytucję rynku pracy. Wykorzystywanie Dane dostępne w Bazie beneficjentów mogą być wykorzystane przez Instytucję rynku pracy wyłącznie w celu przedstawienia oferty stanowiącej odpowiedź na zgłoszoną przez Użytkownika nie posiadającego konta na Portalu potrzebę/zainteresowanie. Wykorzystanie informacji zawartych w Bazie beneficjentów w innym celu jest niezgodne z regulaminem i skutkować będzie zablokowaniem konta Instytucji rynku pracy.

8. Instytucja rynku pracy zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu forum instytucji rynku pracy.

 

C. Wyłączenie odpowiedzialności:

1. Strony nie odpowiadają, a żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej, a w szczególności nieprawidłowym działaniem sieci Internet w Polsce.


 

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl