homemailmapaUlubione

Regulamin konta indywidualnego użytkownika Podkarpackiego Portalu Pracy

 

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych na Podkarpackim Portalu Pracy.
1. Konta na Podkarpackim Portalu Pracy udostępniane są bezpłatnie przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.
3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta na Podkarpackim Portalu Pracy automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego, którego celem jest zamieszczenie cv na Portalu.
4. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podanej przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
5. Administrator Podkarpackiego Portalu Pracy nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
6. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Administratora Podkarpackiego Portalu Pracy w celu świadczenia dostępnych na stronach Portalu usług interaktywnych oraz w celach statystycznych, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
7. Poprzez założenie konta użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych na Portalu w szczególności obejmujących:
a. tworzenie CV i umieszczania go w bazie CV,
b. modyfikację swoich danych i zamieszczonego w bazie cv.
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące usług świadczonych przy użyciu interaktywnych narzędzi przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zawierają Regulaminy określające zasady świadczenia poszczególnych usług publikowane na stronach Podkarpackiego Portalu Pracy, a w szczególności Regulamin pt. "Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Podkarpackiego Portalu Pracy" stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto na Podkarpackim Portalu Pracy, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników kont Podkarpackiego Portalu Pracy.
11. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez użytkownika hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
12. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Centrum Doradztwa Strategicznego s.c..
13. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont.
14. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.
15. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 6 i 10 niniejszego Regulaminu, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.
16. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, gdy:
a. użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
b. nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
17. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zaprzestanie świadczenia usługi konta na Podkarpackim Portalu Pracy stosownie do zapisów pkt 19 niniejszego Regulaminu.
18. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont bez podania przyczyn.
19. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://www.praca-podkarpackie.pl W terminie siedmiu dni od dnia opublikowania użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009 roku.

 

Załącznik nr 1: Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Podkarpackiego Portalu Pracy

§1
Ilekroć w niniejszych Zasadach Ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
- Zasady Ogólne - Zasady ogólne umieszczania CV w Bazie CV Podkarpackiego Portalu Pracy stanowiące Regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
- Centrum Doradztwa Strategicznego s.c - Centrum Doradztwa Strategicznego s.c D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 65 biuro 1004, NIP: 679-26-26-711, REGON: 357161620.
- Pracodawca / Instytucja rynku pracy - Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca dostęp do treści CV umieszczonych w Bazie CV po wcześniejszym zweryfikowaniu jej przez Administratora Portalu
- Baza CV Wydzielone strony Podkarpackiego Portalu Pracy zawierające CV zamieszczone przez Użytkowników na zasadach określonych w niniejszych Zasad Ogólnych,
- Podkarpacki portal Pracy Serwis internetowy prowadzony przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. pod aktualnym adresem http://www.praca-podkarpackie.pl oraz każdym, którym Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. go zastąpi
- CV Curriculum vitae - życiorys Użytkownika umieszczony w Bazie CV, zawierający dane Użytkownika uszeregowane w określonych kategoriach
- Użytkownik Autor życiorysu umieszczonego w Bazie CV
- Administrator Serwisu - jako podmiot wykonujący obowiązki administratora danych osobowych na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).

§2
1. Uprawnionymi do nieodpłatnego umieszczenia CV w Bazie CV są Użytkownicy zarejestrowani w Podkarpackim Portalu Pracy.
2. Tworzenie CV na stronach Bazy CV odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularzy umieszczonych na Podkarpackim Portalu Pracy. W celu umieszczenia CV w Bazie CV Użytkownik musi wypełnić wszystkie obowiązkowe pola.
3. W celu umieszczenia stworzonego CV w Bazie CV Użytkownik dokonuje jego aktywacji. Poprzez aktywację CV zostaje umieszczone w mechanizmie wyszukiwarki Bazy CV, a jego treść zostaje udostępniona uprawnionym Pracodawcom oraz Instytucjom rynku pracy na zasadach określonych w „Zasadach ogólnych zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv Podkarpackiego Portalu Pracy”.
4. Aktywacja CV następuje automatycznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza, zapoznaniu się przez niego z niniejszymi Zasadami Ogólnymi i akceptacji ich postanowień oraz wyrażeniu przez Użytkownika zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w CV informacji przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. oraz Pracodawców / Instytucje rynku pracy w celach statystycznych oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), w tym przekazania danych Administratorowi Serwisu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).
5. Użytkownik może określić stworzone przez siebie CV jako zastrzeżone. CV zastrzeżone skutkuje nie ujawnieniem Pracodawcy / Instytucji rynku pracy jednego, dwóch lub trzech spośród następujących pól edycyjnych:
- imię i nazwisko Użytkownika,
- adres email,
- numer telefonu.
Zaznaczenie wszystkich trzech pól lub dwóch pól (w tym pola adres e-mail oraz pola numer telefonu) jako zastrzeżone powoduje, iż jedyną możliwość kontaktu Pracodawcy z Użytkownikiem stanowi wypełnienie przez tego pierwszego formularza kontaktowego znajdującego się pod cv zamieszczonym w bazie cv. Wówczas system wysyła do Użytkownika zawiadomienie o zainteresowaniu danego Pracodawcy / Instytucji rynku pracy zamieszczonym przez niego cv.
6. Użytkownik, który zastrzega stworzone przez siebie CV, jest wyłącznie odpowiedzialny za ujawnienie danych określonych w pkt 5, jeżeli umieści je poza ich dotyczącymi polami edycyjnymi.
7. Użytkownicy mogą aktualizować CV umieszczone przez nich w Bazie CV.
8. Poprzez umieszczenie CV w Bazie CV bez zastrzeżenia Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie jego pełnej treści zainteresowanym Pracodawcom / Instytucjom rynku pracy posiadającym dostęp do Bazy CV na zasadach określonych w „Zasadach ogólnych zamieszczania ofert pracy, usług rynku pracy i dostępu do Bazy cv Podkarpackiego Portalu Pracy".
9. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie kontroluje ani nie weryfikuje danych zawartych w CV umieszczonych przez Użytkowników w Bazie CV. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść CV umieszczonego przez niego w Bazie CV.
10. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych zawartych w CV umieszczonych w Bazie CV. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przyczyn technicznych lub niezależnych od Centrum Doradztwa Strategicznego s.c..

§3
1. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostępu do Bazy CV spowodowaną okolicznościami, których nie można uniknąć bez istotnych dodatkowych kosztów lub z przyczyn leżących po stronie osób trzecich jak również spowodowanych działaniami siły wyższej.
2. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. jest uprawnione do czasowej przerwy w dostępie do Bazy CV z przyczyn technicznych.

§4
1. Niniejsze Zasady Ogólne wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Ogólnych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz "Regulamin konta indywidualnego użytkownika „Podkarpackiego Portalu Pracy".
3. Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach Ogólnych.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionych Zasadach Ogólnych, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionych Zasad Ogólnych na stronie Podkarpackiego Portalu Pracy.
5. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionych Zasad Ogólnych Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Zasad Ogólnych - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi, o której mowa w niniejszych Zasadach Ogólnych.
6. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego użytkownika w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.

Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego akceptację Regulaminu konta indywidualnego użytkownika Podkarpackiego Portalu Pracy, w tym w szczególności jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług dostępnych w Podkarpackim Portalu Pracy oraz w celach badania rynku i zachowań i preferencji użytkowników i innych celach statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl