homemailmapaUlubione

Ważny temat » Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych

2009-09-18 12:37:37 · CDS ·

 Kolejna nowelizacja ustawy Kodeks pracy związana jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez osoby zatrudnione.

 

Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt: K 28/08), zgodnie z którym – ze względu na brak wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego – art. 103 Kodeksu pracy został uznany za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

 

Tym samym wraz z utratą mocy prawnej art. 103 Kodeksu pracy moc utraci też wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Przepisy powyższe zachowują swoją moc do 10 kwietnia 2010 r., w tym bowiem dniu upłynie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

 

W związku z powyższym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiony projekt przedstawia pełną regulację prawną w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dzięki czemu nie będzie konieczności wydawania aktów wykonawczych.

 

Nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte w zaproponowanym brzmieniu, nałożą na pracownika obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanej lub planowanej pracy u danego pracodawcy, np. pracownik będzie musiał zgodzić się na udział w szkoleniu, które opłaci pracodawca, a które zostanie przeprowadzone w godzinach pracy.

 

Jednak proponowana zmiana przepisów ma za zadanie nie tylko zwiększyć ilość obowiązków po stronie pracownika – ustawa zwiększy także obciążenia pracodawcy, który będzie musiał pokryć opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji, koszty zakupu podręczników i innych materiałów dydaktycznych lub pomocniczych oraz zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeśli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania lub miejsce pracy podwładnego.

 

Zgodnie z projektem ustawy pracodawca w zamian za czas spędzony na szkoleniu, które odbędzie się poza godzinami pracy, będzie musiał pracownikowi zwrócić czas wolny w równoważnej wysokości lub będzie zobowiązany udzielić mu dni wolnych, jeśli szkolenie, kurs lub nauczanie odbywają się w dni wolne pracownika. Na zajęcia dydaktyczne w trakcie czasu pracy pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie z części dnia pracy.

 

Częściej też nie będzie pracownika w firmie, jeśli proces szkoleniowy kończyć się będzie egzaminem lub złożeniem pracy zaliczeniowej – pracownik z tego tytułu otrzyma co najmniej 5 dni urlopu szkoleniowego, a jeśli nauka zakończy się egzaminem i złożeniem pracy zaliczeniowej – pracownik będzie miał prawo do przynajmniej 10 dni urlopu. Urlop szkoleniowy pracownik powinien przeznaczyć na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów lub przygotowanie prac zaliczeniowych.

 

Podobnie jak było to wskazane w jeszcze obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, to umowa szkoleniowa będzie precyzować zakres obowiązków i praw stron związanych z procesem edukacyjnym pracownika. W niej zawarte zostaną szczegółowe informacje dotyczące np. poziomu, formy i sposobu kształcenia czy wymiaru i częstotliwości zwolnień od pracy oraz urlopu szkoleniowego i inne, wymienione w projekcie ustawy.

 

Autor: Dorota Kriger

Źódło: serwis prawo-pracy.pl, http://www.prawo-pracy.pl/ulatwianie_pracownikom_podnoszenia_kwalifikacji_zawodowych-aktualnosci-635.html

projekt i realizacja: evl.plwww.evl.pl